Ubytovací smlouva

Pronajímatel: Loma Trade s.r.o., Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, DIČ: CZ07100981

a

Nájemce:

Jméno a příjmení: ......................................................................................

Trvalý pobyt: ...........................................................................................

Telefon: .................................................................................................

Číslo občanského průkazu: ...........................................................................

uzavírají tuto smlouvu o pronájmu chalupy. Předmětem pronájmu ke krátkodobé rekreaci je chalupa na adrese Přívozní 76 Šakvice

1. Předmět a účel pronájmu

1.1. Předmětem pronájmu ke krátkodobé rekreaci je chalupa v obci Šakvice, na adrese Přívozní 76, psč. 691 67

1.2. Účel pronájmu Předmět pronájmu bude užíván výlučně k rekreačnímu pobytu.

2. Všeobecná ujednání

2.1. Pobyt od.......................................... do ..........................................

Celkem počet ubytovaných osob: ....................................................................

Dohodnutá a zaplacená cena za pobyt: ..............................................................

Vratná kauce: 3.000,- Kč 

2.2. Nájemce je povinen předat po ukončení nájmu předmět pronájmu pronajímateli ve stavu v jakém ho převzal, tj. bez vad a poškození, v uklizeném stavu. Způsobí-li nájemce, nebo osoby, které s ním předmět pronájmu užívají, škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Za nájemcem způsobenou škodu je pronajímatel, nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě zaplacením vyčíslené škodné částky hotově nebo převodem na účet pronajímatele. K tomuto účelu může být započtena kauce.

3. Doba nájmu, ukončení nájmu

Nájemní vztah je uzavírán na dobu určitou, a to v termínu specifikovaném v bodu 1 této smlouvy. Porušení povinností nájemce daných v ubytovacím řádu, který je přílohou této smlouvy ustanoveních smlouvy opravňuje pronajímatele k vypovězení této smlouvy s okamžitou platností. Nájemce je v takovém případě povinen bezodkladně vyklidit a opustit Strana 2 předmět pronájmu. Nájemce nemá v takovém případě nárok na vrácení nájemného ani jeho části.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Platnost této smlouvy může být mezi nájemcem a majitelem individuálně upravena výlučně písemnou formou.

4.2. Uhrazením zálohy či celé ceny pronájmu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

4.3. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty dle zákona č. 110/2000 Sb. pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

4.4. Účastníci smlouvy si tuto přečetli, porozuměli jí a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle. Svůj souhlas stvrzují smluvní strany svými podpisy.

4.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou "Obchodní podmínky" a "Ubytovací řád".

4.6. Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.

4.7. Pronajímatel potvrzuje, že předem obdržel dohodnutou cenu za pobyt uvedenou v bodě 1 této smlouvy. Nájemce potvrzuje, že se seznámil se "Obchodními podmínkami" a "Ubytovacím řádem" a souhlasí s nimi, což dobrovolně stvrzuje svým podpisem.

Ve Šakvicích dne: ........................

Podpis nájemce ..............................................

Podpis pronajímatele ..............................................

Přílohy: Příloha č.1. "Obchodní podmínky"

Příloha č.2. "Ubytovací řád"


Všeobecné podmínky pronájmu

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem Loma Trade, s.r.o. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky (zákon č. 526/1990 Sb. aj.). Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

1. Předmět a účel pronájmu

1.1. Předmět pronájmu

Předmětem pronájmu je rodinný dům na adrese Přívozní 76, Šakvice.

1.2. Účel pronájmu

Předmět pronájmu bude užíván výlučně ke krátkodobému rekreačnímu pobytu.

2. Cena, objednávka a rezervace ubytování

2.1. Objednávka a rezervace ubytování

a) Objednavatelem (dále jen nájemce) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky všech ostatních účastníků pobytu (viz. níže).

b) Na základě telefonické nebo písemné objednávky nájemce pronajímatel blokuje nájemci předmět pronájmu v předem domluveném termínu.

c) Po odsouhlasení termínu zaplatí nájemce do 5 pracovních dnů na účet pronajímatele zálohu ve výši 100% z ceny pobytu a oznámí počet ubytovaných osob (včetně dětí), jejich datum narození a jména. Dále nájemce oznámí svou adresu a telefonní číslo.

d) Po zaplacení zálohy a oznámení počtu ubytovaných osob je rezervace závazná a nájemci vzniká právo na přechodné ubytování v předmětu pronájmu v odsouhlaseném a potvrzeném termínu. Nájemce také zaplacením zálohy stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami pronájmu, rozumí jim a v plném rozsahu je respektuje. Neuhrazením zálohy ve stanoveném termínu rezervace pobytu automaticky zaniká.

e) Maximální počet ubytovaných osob v pronajímané chatě je 8 (v pokojích je celkem 6 postelí pro dospělé + rozkládací pohovka pro 2 osoby). - více v odkazu vybavení. Případné dotazy týkající se kapacity objektu zodpoví pronajímatel.

f) Pronajímatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, než je uvedeno na potvrzení objednávky.

2.2. Cena

a) Ceny za pronájem a služby jsou cenami sjednanými dle zákona č. 526/1990 Sb. dohodou mezi nájemcem a majitelem.

b) Plná cena musí být uhrazena nejpozději v den nástupu a převzetí pronajímaného objektu.

c) Cena zahrnuje: pobyt v pronajímaném objektu na smluvenou dobu, spotřebu el.energie, spotřebu vody, toaletní papír a mýdlo. Rekreační poplatek/pobytovou taxu - tzv. "vzdušné" (viz níže).

d) Cena nezahrnuje: úklid chalupy, vratnou kauci (viz níže), r pojištění (Nájemci se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR "Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku").

3. Odstoupení od smlouvy, storno poplatky

3.1. Stornovací podmínky vstupují v platnost dnem zaplacení rezervační platby nájemcem za pobyt. Zrušení objednávky pronájmu lze provést ze strany objednavatele i pronajímatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno pronajímateli, resp. objednavateli.

3.2. Při odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele je tento povinen uhradit storno poplatky ve výši: 30% z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno 60 a více dnů před zahájením pobytu. 70% z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno 30 až 10 dní před zahájením pobytu. 100% z celkové smluvní ceny ubytování, je-li odstoupení oznámeno 10 a méně dnů před zahájením pobytu.

Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v rekreačním zařízení i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje stanovení provozního řádu.

3.3. Storno je odečteno od zaplacené zálohy nebo z celkové ceny, vyúčtováno a vráceno nejpozději do 10 dnů.

3.4. Při přerušení pronájmu (pobytu) ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací.

3.5. Při zrušení pronájmu ze strany majitele (porucha objektu, vážná závada ) budou do 5 pracovních dnů nájemci vráceny všechny jím zaplacené poplatky a bude mu nabídnuta 20% sleva na eventuální příští pobyt.

4. Zahájení a ukončení ubytování

4.1. Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od 16:00 do 19:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v den uvedený na potvrzení objednávky nejpozději však do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).

4.2. Hosté jsou povinni před odjezdem provést základní závěrečný úklid. Pokud tak klient neučiní, bude mu z kauce odečtena částka ve výši 1000 Kč. Za tuto částku si lze u majitele rovněž závěrečný úklid přiobjednat.

4.3. Při převzetí objektu předá majitel nájemci objekt v uklizeném stavu, s vybavením dle inventáře a nájemce složí kauci ve výši 3000 Kč, která bude hostům vrácena po bezchybném vrácení objektu pronajímateli po ukončení pobytu. Doplatek ceny nájmu uhradí klient při převzetí objektu v den začátku pronájmu společně s kaucí. Na obě platby (doplatek nájmu i vratnou kauci) vystaví majitel nájemci potvrzení o zaplacení.

4.4. Majitel při převzetí objektu vybere od nájemce vybere taxu, tzv. "vzdušné" dle místní vyhlášky pro Obecní úřad za osobu/den ve výši cca 10,- Kč (platí pouze osoby 18-69 let).

4.5. Při ukončení nájmu majitel s nájemce znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře. Neshledá-li žádných závad, převezme klíče a vrátí nájemci kauci v plné výši. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené nájemcem, je oprávněn z kauce odečíst částku odpovídající této závadě. V případě, že taková závada (y) přesáhne v součtu 3000,- Kč, je majitel objektu oprávněn vymáhat na nájemci další doplatek.

5. Povinnosti nájemce

a) Řídit se Všeobecnými podmínkami majitele.

b) Obeznámit se s obsluhou objektu, což potvrzuje podpisem protokolu - probíhá při převzetí nemovitosti.

c) Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení.

d) Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.).

e) Nájemce plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu (pronájmu).

f) Zjistí-li nájemce průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele.

g) Účastníci pobytu (pronájmu) jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce.

h) Nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu, udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a uvnitř objektu používat domácí obuv.

i) Uvnitř celého objektu je zakázáno kouřit.

6. Povinnosti pronajímatele

a) Garantovat výše uvedené vybavení objektu a služby.

b) Umožnit nájemci využití celého objektu po sjednanou dobu. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.

c) Předat nájemci při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný.

e) Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob.

f) Řešit oprávněné stížnosti a připomínky nájemce týkající se objektu.

g) Být po dobu ubytování nájemce v objektu dostupný na mobilním telefonu.

h) Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování nájemce, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

7. Odpovědnost

Při předání předmětu pronájmu seznámí pronajímatel nájemce s provozem rekreačního objektu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět pronájmu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem. Chalupa se předává i přebírá v řádném stavu nepoškozená.

8. Pojištění

Objekt je pojištěn (vyjmenovat). objednaný pobyt využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu rekreačního pobytu, stejně jakoza škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škodys těmito událostmi spojené neodpovídáme. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

9. Závady

V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit pronajímatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit. Způsobí-li hosté pronajimateli škodu, jsou povinni ji pronajimateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení

10.1. Platnost těchto podmínek může být mezi nájemcem a majitelem individuálně upravena výlučně písemnou formou.

10.2. Uhrazením zálohy či celé ceny pronájmu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

10.3. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty dle zákona č. 110/2000 Sb. pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.


Chalupu Šakvice provozuje společnost Loma Trade s.r.o., 
Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 07100981
DIČ: CZ07100981 
© 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!